శ్రీమంతుడు 25 రోజులకే 154 కోట్ల గ్రాస్ 95 కోట్ల షేర్

srimanthudu-2శ్రీమంతుడు 25 రోజులకే 154 కోట్ల గ్రాస్ 95కోట్ల షేర్ – Srimanthudu collects 154 gross and 95 crore share

SRIMANTUDU-25 days