‘రాజు గారి గది’ చూస్తూ మృతిచెందిన వ్యక్తి కి ఓంకార్ సంతాపం

‘రాజు గారి గది’ చూస్తూ మృతిచెందిన వ్యక్తి కి ఓంకార్ సంతాపం -omkar condolences to deceased person watching Raju Gari Gadhi

rajugarigadhi

rgg