ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కాపు రిజర్వేషన్ పై క్లారిఫికేషన్

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కాపు రిజర్వేషన్ పై క్లారిఫికేషన్ –
AP Government Clarification on Kapu reservation

kapu1kapu2